Splošni pogoji poslovanja

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh naših aranžmajev in so kot priloga
v katalogih in cenikih. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in
z njimi nepreklicno soglaša! Prav tako so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta
Dober dan turizem d.o.o. (v nadaljevanju Dober dan) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja
za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Dober dan,
razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke
splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh
Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.
Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.dober-dan.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo
turističnega aranžmaja ali druge storitve Dober dan in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Dober dan, v katerikoli pooblaščeni agenciji.
Ob prijavi Dober dan in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke
o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja,
ter plačati prijavnino in stroške prijave. Dober dan za svoje storitve zaračunava naročniku standardne
rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 EUR
na prijavnico (voucher). V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za
vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča.
Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih.
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo,
posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne
kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave
ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli
izmed navedenih podatkov. Če v katalogu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z
veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti
20 EUR (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja),
kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva
v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar
zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja
je potrebno plačati 20 EUR. Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja
v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. Organizator ima pravico obračunati
odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED POTOVANJA. V kolikor ste se odločili za rezervacijo
z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe,
ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali
“stop bookinga”.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Dober dan ali pri pooblaščeni
agenciji oz. Dober dan prejme plačilo na transakcijski račun Dober dan. Prijavnina in stroški
rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno
v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja,
oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali
njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in
smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil
za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški
prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične
aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo
oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob
odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/
in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme
na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim
sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega
plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve
Dober dan, v primeru vračila plačila Dober dan v nobenem primeru ne more izplačati gotovine,
potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, seveda
če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična
agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

CENE

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od
dneva objave programa. Dober dan si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb
v menjalniškem valutnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov (pristojbine, cene goriv),
ki vplivajo na ceno potovanja,v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi,
ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
O morebitni spremembi cene potovanja Dober dan potnika obvesti 8 dni pred
odhodom. Dober dan lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na
potovanju, na kraju samem. V tem primeru Dober dan ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik,
ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke
izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Dober dan lahko v programu določi ceno aranžmaja,
pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število
potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni ugodnejši ceni,
vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno
in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov,
vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem
primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in potnik ne more odstopiti
od pogodbe, če bi pogoji za morebitno zvišanje cene nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti
se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko
potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske
storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno
nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega
aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, brez zagotovila
razgledov, balkonov ipd in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi
treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno
osnovnemu ležišču. V kolikor so posebnosti, se le te navedene v ceniku pri posamezni
državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij.
Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je
prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli
ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za
informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so
tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba,
posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine ipd.) ali so za njih v programu predvidena
doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu
drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve,
potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene
cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob
naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik
doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku Dober dan v kraju, kjer se storitev opravlja,
v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni
na kraju samem.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni
obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma,
ima Dober dan pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je
odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan
Dober dan povrniti stroške prijavnine v višini 15 EUR na pogodbo. Višina povračila stroškov
odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je
potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 7% cene aranžmaja (administrativni
stroški)
29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja
21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja
14 do 10 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
9 do en delovni dan pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
znotraj 24 ur pred začetkom opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja
Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.
Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Dober dan ni organizator potovanja je določena s
splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko
tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Dober danu narekujejo veljavni
pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo
stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če
potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali
kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program
oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Dober dan, se šteje, da je potnik
odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo,
ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne
da bi za to obstajali razlogi na strani Dober dan zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima
pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe
spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba
možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Dober dan potniku
administrativne stroške v višini 15 EUR, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma
obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva
povrnitev dejanskih stroškov.

ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti
pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino. Sporazum o
odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja
ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega
potrdila. Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja. Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji
takoj in to obvezno v pisni obliki, oziroma najkasneje 24 ur od nastopa vzroka odpovedi. Kadar
je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanja zdravstvenega stanja potnika ali njegovega
svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča
potovanje, mora predložiti zdravniško spričevalo oz. potrdilo, ki mora vsebovati naslednje
podatke:
datum poslabšanja zdravstvenega stanja,
kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje,
vrsto terapije,
podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja.
Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja,
pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov rezervacije. S programom se lahko
posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Če potnik potovanja
ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 24 ur
pred odhodom (obvezno pa v okviru rednega delovnega časa agencije) pisno ne odpove, nima
pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko
posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na
plačano odstopnino ima Dober dan v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve
administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po pogodbi. Če potnik potovanja ne prične
na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove,
nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi,
da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na
prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko
varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku
potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati
nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki
ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz.
odstopi od pogodbe, ima Dober dan pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor
tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi
uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti
ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka
potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V
primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic,
se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer
se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Dober dan si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe
programa potovanja. Dober dan si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem)
dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno
število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem
prevoznem sredstvu naslednje:
za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu,
za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 30 potnikov v posamezni skupini,
za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,
za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.
Dober dan si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem
ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti
ali se jim izogniti, za Dober dan pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe
ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Dober dan lahko odpove pogodbo oziroma
odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe,
ki jo je sklenil s Dober dan, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne
podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb,
potnik pa o tem ni obvestil Dober dan. Dober dan si pridržuje pravico do spremembe dneva in
časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa
višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje
(nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi
nepredvideni vzroki, na katere Dober dan ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih
predpisih v potniškem prometu. Dober dan ne more prevzeti odgovornosti za spremembe
programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko
potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da
Dober dan odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.
V primeru odpovedi potovanja s strani Dober dan, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma,
potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom
zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Dober dan potnika nemudoma
obvesti. Dober dan ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe
programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Dober danu
ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Dober dan namesti potnika v
istem kraju v drug objekt enake kategorije.

POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven
ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne
države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta
pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti. Dober dan za
morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za
države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti
ne izpolni, ravna Dober dan po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku
ureja vizum Dober dan, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov
Dober dan potniku ne vrača. Dober dan ne jamči za točnost informacij, pri 147 dobljenih od
pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške
potnik sam. Posredovanje Dober dan pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se
plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Dober dan ne dostavi za ureditev
vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v
mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi
posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja.
Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja
dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti,
nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev
potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni
pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem
mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen
izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan
cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis
sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor
ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti
zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana
določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico,
z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Dober dan ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo
prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero
vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le ti ne odgovarjajo za
uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu.
Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz
posebne prtljage, kot so kolo, jadralna deska, golf oprema… mora potnik prevozniku doplačati in sicer
navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage
najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno
v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma
škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa
prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza
določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam
na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo
pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna
izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem
prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila
prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi
obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem
potniškem prometu. Dober dan ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in
drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob,
apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

TOČNOST PREVOZNIKOV

Dober dan ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar
se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih,
plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom
in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Dober dan ne odgovarja za
škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.
Dober dan si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal,
prevoznik in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo
zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so
največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa
organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo
za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno
prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za
nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri
urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja
ali predstavnika Dober dan. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov
prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve
stroškov.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Dober dan bolj kot navedbe v
programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija
ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih
so informativne narave, zato Dober dan ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter
izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah,
veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je
potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo
od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato
na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategoriji. Organizator ne prevzema
odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije
organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve,
plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi
na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”,
je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all
inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in
večerja), pri obrokih je všteta pijača.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku Dober dan,
neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru,
da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva
čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti
ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno
storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene
storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev
po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Dober dan ne obravnava zahtevkov
za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na
naslov: Dober dan d.o.o., Stanetova 6, 3000 Celje. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko
vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora
biti priloženo reklamaciji, sicer Dober dan take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora
biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja,
prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik
svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega
aranžmaja, če po krivdi Dober dan ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik
pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v
primeru, da ima Dober dan pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z
določili teh splošnih pogojev in zakona.

UPORABA PODATKOV

Dober dan vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom,
da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega
trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Dober dan
in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi
na potovanje.

KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Celju. Ti splošni pogoji veljajo
za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

PODROBNO O TEM IN ONEM TER POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Dodatna opozorila in posebni pogoji veljajo za vse turistične aranžmaje v tistem delu, ki se
razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje
splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu,